Maailma muuttuu ympärillämme koko ajan ja meidän pitää muuttua sen mukana ja sen haasteita vastaavasti. Miksi me emme sitten aina muutu, ja miksi muutos on aina niin vaikeaa?

Vanhan sanonnan mukaan hyväkin muutos luo aina muutosvastarintaa – puhumattakaan siitä, kun muutos koetaan negatiiviseksi. Muutos on monelle vaikeaa esimerkiksi seuraavista syistä:
– Muutos tarkoittaa asioiden ajattelemista ja tekemistä eri tavalla kuin ennen – joudumme siis opettelemaan uusia toimintamalleja
– Muutos = työnteko: muutosta ei tapahdu ilman, että vanha joko kokonaan tai osittain jää pois, ja tilalle tulee uutta, joka vaatii opettelua, asennemuutosta ja vaivannäköä
– Muutos pelottaa, koska se on jotain tuntematonta uutta – vanhassa tutussa pa***ssa on joskus helpompi velloa kuin uuden mahdollisuuden ”porealtaassa”
– Muutos luo usein stressiä, ja stressi mielletään useimmiten negatiiviseksi – siitäkin huolimatta että ns. eustressi on positiivista, ja joka on meille eteenpäinvievä voimavara ja moottori
– Muutos koetaan tarpeettomaksi: ”me ollaan aina tehty näin”, ”me ei olla koskaan tehty mitään tommosta” jne. > tämänkin taustalla usein pelko ja epävarmuus uudesta
– Nykypäivänä muutos harhaanjohtavasti mielletään monasti niin, että tulossa on irtisanomisia

Onko muutos uhka vai mahdollisuus? Pääasiassa päätöksen tuosta tekee henkilökohtaisesti meistä jokainen, joka on osana muutosta. Pessimisti näkee uhkan jokaisessa mahdolisuudessa, ja optimisti mahdollisuuden jokaisessa uhassa.

Yhteenvetona listasta voisi todeta, että suurimpina uhkina muutoksessa koetaan epävarmuus, pelko ja työmäärän lisääntyminen. Ja totuus on se, että muutos aiheuttaa epävarmuutta. Se, että koetaanko epävarmuus uhkana vai mahdollisuutena, riippuu hyvin paljon siitä, millaisia me omina persooninamme olemme. Johtaako muutos kaaokseen ja katastrofiin, vai onko meillä mahdollisuus olla mukana luomassa jotain hienoa uutta joko yksin tai yhdessä muiden kanssa?Muutokseen liittyvät usein myös muuttuneet tavoitteet. Kun tavoitteet muuttuvat niin arvomaailmakin muuttuu!

”Muutos on päätös! Olipa yrityksesi tilanne tänään mikä tahansa, tulee se olemaan erilainen huomenna. Tämä vaatii organisaatioltasi ennakointia, muutosvalmiutta ja ehkä koko ajattelutavan muutosta. Yritys tarvitsee muuttuakseen kirkkaan vision, selkeän mission ja toimivan strategian: muutoksen matkalla tehdään tuhansia päätöksiä. Päätä paremmin!”
– Olli Suominen, toimitusjohtaja, FitFarm –

Hyvin läpiviedyssä muutosprosessissa on mukana henkilöitä, jotka ovat siinä asiantuntijoita. Joskus osaaja löytyy talon sisältä, ja joskus siihen tarvitaan ulkopuolista asiantuntijaa tai mentoria. Mentorin merkitys muutoksessa voi olla hyvinkin merkittävä. Hän pystyy usein kokemuksellaan häivyttämään turhia epäluuloja, jakamaan kokemuksia tehdyistä muutosprosesseista, sekä tukemaan henkilökohtaisella tasolla muutoksen toteuttamisessa.

Haasteet ja ongelmat tuovat usein esiin henkilön todellisen persoonan! Näihin liittyvä paine ja stressi vielä korostavat, ja jopa ylikorostavat henkilön persoonallisia piirteitä. Muutostilanne on tyypillisesti tilanne, jonka osaa kokee haasteellisena, stressaavana ja lisäpainetta aiheuttavana. Hyvin viestitty ja läpiviety muutosprosessi vähentää turhia paineita ja ylimääräistä stressiä, ja keskittyy muutoksen tuomiin mahdollisuuksiin.

Kokemus tuo varmuutta – myös muutostilanteissa!

Voisiko muutoksen viestiä myös tarinana? Tekisikö se siitä inhimillisemmän, ja saisiko se muut uskomaan enemmän muutoksen mahdollisuuksiin? Tarina jää usein paremmin ihmisten mieliin, kuin normaalin tiedotteen kuiva teksti. Ja kun ihmiset kokevat, että heitä on kuultu muutoksessa, ja että he ovat päässeet rakentamaan tarinaa yhdessä muiden kanssa, yhteiseen tarinaan ja muutokseen on helpompi sitoutua mukaan.

Miten mielemme käyttäytyy muutostilanteissa:
– Mieli ehdollistuu menneisyyteen ja tukeutuu olemassa olevaan informaatioon (Kahneman, 2011)
– Puolustamme omaa näkemystämme ja tehtyjä päätöksiä, koska haluamme säilyttää turvallisuuden ja hallinnan tunteen
– Siitä, mihin olemme tottuneet, on pääsääntöisesti vaikea luopua (Baumeister, R & Tierney, J, 2011)
– Olemme sosiaalisempia kuin haluamme uskoa (Goleman, 2006, Zautra, 2014) . Kenen mielipiteellä on sinuun vaikutusta? Ja millaisia vaikutuksia? Millaisen painoarvon annat henkilölle, joka esittää sinulle mielipiteen tai väitteen?

Muutostilanteessa olevilta henkilöiltä vaaditaan usein resilienssiä, jolla tarkoitetaan selviytymis- ja sopeutumiskykyä, sekä kykyä reagoida ja toimia paineisissa tilanteissa ja palautua niistä.

”Ihmisenä olemisen salaisuus ei ole vain elää, vaan että on jotain minkä vuoksi elää!” – Dostojevski –

Resilienssin viisi tekijää:
– Aktiivisuus realiteeteille ja henkilökohtainen vastuu
– Merkityksen ja arvojen selkeys
– Tiimin & yhteisön voima ja sosiaaliset taidot
– Ajattelun ja tunteiden säätämisen taito
– Terveys ja energia

Usein menestyminen – olipa kyse henkilökohtaisesta tai yrityksen menestymisestä – edellyttää muutosten tekemistä nykyisiin toimintatapoihin ja ajattelumalleihin. Muutokseen pitää myös uskaltaa luottaa, ja uskoa siihen, että asiat muuttuvat parempaan suuntaan. Moni menestystarina perustuu uskoon paremmasta tulevaisuudesta!

Blogikirjoitus perustuu omaan matkan varrella opittuun ja koettuun sekä osittain FT Harri Gustafbergin luentoon Tampereella 12.6.2018.